SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Consilier juridic pe durata determinata de 1 an , in cadrul biroului juridic , secretariat , resurse umane si managementul calitatii. Concursul va avea loc la sediul societății din Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş în data de 6 septembrie 2016, ora 10.00 – probă scrisă și în data de 8 septembrie 2016 interviul. Condiţii de participare: • studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu licență în specialitate drept; • vechime în specialitate – minim 5 ani; • cerințe specifice – cunoștiințe de operare pe calculator – WORD Acte necesare: • cerere de înscriere la concurs; • diplomă de studii în specialitate / adeverință; • diploma de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și competențe (resurse umane, managementul calității) – copii xerox; • certificat de naștere și căsătorie, după caz – copii xerox; • carte de identitate / buletin de identitate – copie xerox; • curriculum vitae; • cazier judiciar; • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; • copie după cartea de munca completată până la data de 01.01.2011 și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în specialitate, din 1 ianuarie 2011; • copia fișei de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să conțină în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei; Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 2 septembrie 2016, ora 12.00 Concursul constă în probă scrisă și interviu. Tematica de concurs se găseşte la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89,sau pe site-ul www.piete – tgmures.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la compartiment resurse umane, tel. 0265 – 250225, int. 104, zilnic între orele 8.30 – 14.30. SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL

Administrator
Ujica Valer