SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de economist pe perioadă nedeterminată. Concursul va avea loc la sediul societății din Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureș, în data de 16 noiembrie 2015, ora 10 :00 – probă scrisă și în data de 18 noiembrie 2015, ora 10 : 00 – interviu.

Condiții de participare:
– studii superioare economice absolvite cu diplomă;
– experiență profesională relevantă- minim 2 ani;

Acte necesare :
– cerere de înscriere la concurs;
– carte de identitate/buletin de identitate- copie xerox;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
– cazier judiciar;
– copie carnet de muncă/documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă în specialitate;
– curriculum vitae;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– copia fișei de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 06 noiembrie 2015, ora 12.00. Concursul constă în probă scrisă și interviu. Condițiile și criteriile de participare la concurs sunt obligatorii și eliminatorii. Tematica de concurs se găsește la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89 sau pe site-ul www.piete-tgmures.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății- compartiment resurse umane, tel.0265-250225, zilnic între orele 8.30 -14.30.

Administrator,
Dumitru Pavel