SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Șef birou juridic, resurse umane, managementul calității, secretariat. Concursul va avea loc la sediul societății din Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş în data de 6 octombrie 2015, ora 10.00 – probă scrisă și în data de 8 octombrie 2015, ora 10:00 interviu.

Condiţii de participare:
– studii superioare juridice absolvite cu diplomă;
– vechime în specialitate– minim 1 an;

Acte necesare:
– cerere de înscriere la concurs;
– diplomă de studii în specialitate / adeverință;
– diploma de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și competențe (resurse umane, managementul calității, după caz)
– carte de identitate / buletin de identitate – copie xerox;
– curriculum vitae;
– cazier judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– copie după cartea de munca completată până la data de 01.01.2011 și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în specialitate, din 1 ianuarie 2011;
– copia fișei de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să conțină în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei.

Responsabilități:
– coordonează și conduce întreaga activitate a biroului juridic, resurse umane, managementul calității, secretariat.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 29 septembrie 2015, ora 12.00. Concursul constă în probă scrisă și interviu. Condițiile și criteriile de participare la concurs sunt obligatorii și eliminatorii. Tematica de concurs se găseşte la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89, sau pe site-ul www.piete – tgmures.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societății- compartiment resurse umane, tel. 0265 – 250225, zilnic între orele 8.30 – 14.30.

Administrator,
Dumitru Pavel