SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL
la care Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș este asociat unic, prin comisia pentru selecția candidaților pentru funcția de administrator unic al societății, constituite în baza Hotărârii AGA cu nr. 6/25.02.2016, în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Organizează selecția/ evaluarea candidaților
pentru ocuparea pe o perioadă de 4 ani a funcției de Administrator unic al societății
cu contract de mandat
S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE S.R.L. își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, având ca suport legal:
– Hotărârea Guvernului nr. 384/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
– Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor prevederi legale și administrative normative cu aplicare în domeniu.
I. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA SELECȚIE/EVALUARE
§ Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
§ Cunoașterea limbii române, scris și vorbit
§ Vârsta minimă reglementată de prevederile legale
§ Capacitatea deplină de exercițiu
§ Stare de sănătate corespunzătoare funcției, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
§ Îndeplinirea condițiilor de studii și după de caz, de vechime sau alte condiții specifice funcției
§ Să nu fie persoană incapabilă, potrivit legii, ori care a fost condamnată pentru infracțiunile prevăzute în art. 6 din OUG. 109/2011
II. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA SELECȚIE/EVALUARE
§ Studii superioare
§ Experiență de minim 5 ani în activitatea managerială
§ Prezentarea unei oferte manageriale
§ Abilități de comunicare-relaționare cu întreg personalul
§ Disponibilitate pentru program flexibil
§ Cunoștințe de legislație specifice locului de muncă
§ Cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI
III. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SELECȚIE/EVALUARE
§ Cerere de înscriere la selecție/evaluare adresată societății/ comisiei de selecție
§ Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
§ Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, copii după actele de studii
§ Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
§ Curriculum vitae
§ Ofertă managerială de administrare a piețelor, cu luarea în considerare a abilităților manageriale și a cunoștințelor privind legislația specifică domeniului de activitate al societății, în plic sigilat (5-10 pagini)
§ Adeverință care atestă starea de sănătate în format standard stabilit de Ministerul Sănătății
§ Dacă candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data probei interviului
§ Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă vor fi prezentate în original, în vederea conformității copiilor cu acestea
IV. CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR
INTERVIU
1. Abilități manageriale evaluate prin următoarele competențe
· Capacitate de luare a deciziei
· Orientare către rezultate
· Capacitate de rezolvare de probleme
· Capacitate de analiză și sinteză
· Capacitate de control
· Abilități de comunicare
2. Cunoștințe privind legislația specifică domeniului de activitate al societății.
TEMATICA SELECȚIEI/EVALUĂRII FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR
§ H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
§ Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
§ O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
§ Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
§ Ordonața de urgență nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice.
Selecția/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.
Selecția/evaluarea candidaților se va efectua în două etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere
– interviul candidaților selectați.
Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț se depun până la data de 28.03.2016, ora 10:00, la sediul SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL din Tg. Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 89, în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii.
Dosarul va avea menționat ” Candidatura pentru funcția de administrator unic al SC ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL” precum și numele și prenumele, domiciliul candidatului.
În data de 29.03.2016 se va realiza selecția dosarelor de candidatură.
În termen de 10 zile de la depunerea dosarelor , candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, ora și locul desfășurării interviului urmând a fi comunicate telefonic.