SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL la care Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş este asociat unic, prin Comisia pentru selecţia prealabilă a candidaţilor pentru funcţia de administrator unic al societăţii, constituită în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor cu nr. 4/08.07.2014, anunţă organizarea selecţiei/evaluării candidaţilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Posturi în selecţie:

1. administrator;

Durata mandatului: 4 ani.

Condiţii generale şi specifice :

generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

c) capacitate deplină de exerciţiu;

d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

e) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

f) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevazute în art. 6 din OUG 109/2011.

specifice:

a) studii superioare;

b) experienţă în activitatea managerială.

Criterii de evaluare a candidaţilor:

Interviu

I. Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:

1. Capacitate de luare a deciziei

2. Orientare către rezultate

3. Capacitate de rezolvare de probleme

4. Capacitate de analiză şi sinteză

5. Capacitate de control

6. Abilităţi de comunicare

II. Cunoştinţe privind legislaţia specifică domeniului de activitate al societăţii.

Bibliografie :

– H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

– H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

– Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii. Selecţia/evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere şi interviul candidaţilor selectaţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

1.CV format Europass + scrisoare de intenţie (va fi considerată oferta tehnică conform cu OUG 109/2011)

2.Cazier judiciar

3.Copii legalizate după actele de studii

4.Copie act identitate

5.Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare care să ateste experienţa în activitatea managerială

6. Adeverinţă medicală

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 21.08.2014, ora 10: 00, la sediul SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL din Tg. Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de administrator unic al SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL”, precum şi numele şi prenumele, domiciliul candidatului.

În data de 22.08.2014 se va realiza selecţia dosarelor de candidatură. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând a fi comunicate telefonic.

Secretar al comisiei de selecţie: Gligoraş Virgil, telefon: 0265250225.