SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Sef birou juridic, resurse umane, managementul calității, secretariat. Concursul va avea loc la sediul societății din Tîrgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 89, jud. Mureş în data de 21 ianuarie 2013, ora 10.00 – probă scrisă și în data de 23 ianuarie 2013 interviu. Condiţii de participare: – studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu licență în specialitate drept; – vechime în specialitate – minim 1 an; – cerințe specifice – cunoștiințe de operare pe calculator – WORD Acte necesare: – cerere de înscriere la concurs; – diplomă de studii în specialitate / adeverință; – diploma de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și competențe (resurse umane, managementul calității) – copii xerox; – certificat de naștere și căsătorie, după caz – copii xerox; – carte de identitate / buletin de identitate – copie xerox; – curriculum vitae; – cazier judiciar; – adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; – copie după cartea de munca completată până la data de 01.01.2011 și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în specialitate, din 1 ianuarie 2011; – copia fișei de evaluare sau recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să conțină în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesionale și moral al persoanei; Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 18 ianuarie 2013, ora 12.00 Concursul constă în probă scrisă și interviu. Tematica de concurs se găseşte la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 89,sau pe site-ul www.piete – tgmures.ro Relaţii suplimentare se pot obţine la compartiment resurse umane, tel. 0265 – 250225, int. 104, zilnic între orele 8.30 – 14.30.

SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL Director, ec. Filimon Vasile