Piața 1848

TIRGU MURES
str. Koos Ferenc, nr. 1/B
tel. 0265 – 250247


CAP. 1 Prevederi generale

1. Denumirea pieţei: Piaţa 1848;

2. Amplasarea pieţei: str. Koos Ferenc, nr. 1/B;

3. Denumirea administratorului pieţei: şef formaţie piaţă – Nan Angela;

4. Hotărârea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pieţei şi a specificului acesteia;

5. Aviz de funcţionare nr. 8260/21.06.2011 acordat de autoritatea publică locală Primăria Tg. Mureş;

CAP. 2.  Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate

1. Tipul pieţei: piaţa agro – alimentară;

2. Natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează:

a) legume şi fructe

b) de uz gospodăresc

c) alimentare

d) flori

e) nealimentare

3. Periodicitatea pieţei: permanent

4.Orarul de funcţionare: se stabileşte prin dispoziţia directorului societăţii, cu respectarea  reglementărilor legale.

CAP. 3 Planul pieţei

1. Căi principale de acces în zonă: str. Koos Ferencz, Bd. 1848

2. Spaţii de parcare: parcare proprie;

3. Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare;

a) producători agricoli – hala acoperită – structură metalică şi acoperiş din fibră de sticlă;

b) produse de uz gospodăresc – hala acoperită;

c) produse alimentare – chioşcuri modernizate, spaţii comerciale;

d) produse nealimentare – chioşcuri modernizate;

e) flori – hala acoperită.

4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi de alimentaţie publică:

a) mese metalice şi mese din fibra de sticla;

b) hală pentru produse lactate;

c) chioşcuri modernizate.

6. Amplasarea halelor:

a) Hala de lactate – în clădirea administrativă;

b) Hala acoperită pe platoul pietei – structură metalică şi acoperiş din fibră de sticlă;

7. Localizarea cântarului pieţei, spaţiului de închiriere a cântarelor şi echipamentului de protecţie, grupurilor sanitare:

a) în faţa sediului administrativ – cântar electronic detecto;

b) magazia de cântare – în clădirea administrativă;

c) în incinta clădirii pieţei se află echipamentul de protecţie şi grupul sanitar, precum şi celelalte servicii oferite în cadrul pieţei;

8. Localizarea reţelelor de utilităţi:

a) reţeaua electrică – asigură alimentarea cu energie electrică biroul administraţiei, magazia de cântare, sala de lactate, W.C. public platoului pieţei;

b) alimentare cu apă şi canalizare la reţeaua oraşului;

c) piaţa este prevăzută cu încălzirea centrală a clădirii administraţiei, hala de lactate şi grup social,

d) există un spălător legume fructe, doua ţâşnitori de apă.

9. Spaţiile de depozitare a deşeurilor: spaţiu special amenajat din cărămidă, prevăzut cu platformă betonată, canalizare şi sursă de apă.

CAP. 4 Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului

1. Suprafaţa totală – 4.234 mp

2. Suprafaţa totală a platoului – 4.234 mp, din care suprafaţă acoperită – 2.000 mp.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieţei: asfalt

4. Enumerarea sectoarelor existente în piaţă destinate desfacerii de produse, precum şi numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector:

a) sector persoane autorizate – legume, fructe – 31 mese;

b) sector producători agricoli – legume, fructe, flori – 174 mese;

c) sector lactate – 2 vitrine + 1 masa;

d) sector produse alimentare şi nealimentare – 6 chioşcuri(proprietate AIP)+ 7 chioscuri(proprietate privata);

e) sector vânzare din cort – 15 locuri.

5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieţei: materialul din care este realizat, mărimea:

a) mese metalice si mese din fibra de sticla – pe platoul pieţei;

b) mese metalice cu blat de aluminiu, vitrine frigorifice, pardoseala prevăzută cu gresie şi pereţii de faianţă – în hala de lactate;

CAP. 5 Serviciile prestate utilizatorilor pieţei

1. Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

a) spaţii pentru depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor;

b) spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a echipamentelor de protecţie;

c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

d) bazine compartimentate pentru spălarea legumelor şi fructelor;

e) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;

f) birou administrativ;

g) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;

h) locuri de parcare;

i) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;

j) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;

k) WC-uri publice.

2. Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în piaţă, cf. art. 12 alin. (1), art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pieţei la reţeaua electrică, la reţeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la reţeaua de canalizare, la reţeaua de gaz.

CAP. 6 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei

Drepturile:

1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;

2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic;

3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;

4. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;

6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei.

Obligaţiile

1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;

3. etalarea instrumentelor de măsură;

4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;

5. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;

6. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;

7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia;

10. să respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

11. să nu săvârşească acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.

CAP. 7 Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor publice locale;

2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;

3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;

4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;

5. sprijină organele de control autorizate;

6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;

7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;

8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;

10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;

11. asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor;

12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

13. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;

14. asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei;

15. ia măsuri de sancţionare a celor care nu respectă prevederile prezentului, inclusiv măsura interdicţiei de a desfăşura activitate comercială în perimetrul pieţelor, pe perioadă limitată de timp;

16. ia măsuri de evacuare forţată din perimetrul pieţelor a celor care nu respectă ordinea şi liniştea publică, care în mod frecvent săvârşesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoacă indignarea cetăţenilor ori lezează demnitatea şi onoarea acestora.

Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.,

Administrator,
Ujica Valer

Dr. Milasan Petru Cristian
ptr Şef serviciu pieţe,

logo aip