Piața Armatei

TIRGU MURES
str. Armatei, nr. 1/A
tel. 0265 – 250260


REGULAMENT-CADRU pentru funcţionarea PIEŢEI ARMATEI

CAP. 1. Prevederi generale

1. Denumirea pieţei: Piaţa Armatei;

2. Amplasarea pieţei: Piaţa Armatei, nr. 1/A;

3. Denumirea administratorului pieţei: şef formaţie piaţă – Berci Erzsebet;

4. Hotărârea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pieţei şi a specificului acesteia;

5. Aviz de funcţionare nr. 8262/21.06.2011 acordat de autoritatea publică locală Primăria Tg. Mureş

CAP. 2. Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate

1. Tipul pieţei: târg specializat;

2. Natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează:

a) produse/mărfuri industriale diverse;

b) produse de uz gospodăresc şi uz casnic;

c) produse alimentare şi nealimentare;

d) alimentaţie publică;

3. Periodicitatea pieţei: permanent

4. Orarul de funcţionare: se stabileşte prin dispoziţia directorului societăţii, cu respectarea reglementărilor legale.

CAP. 3. Planul pieţei

1. Căi principale de acces în zonă: P-ţa Armatei, str. Ialomiţei

2. Spaţii de parcare: nu există parcare proprie;

3. Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare;

a) 2 (două) tronsoane acoperite (110 x 12 m) – produse/mărfuri industriale, produse de uz casnic şi gospodăresc;

b) clădiri (căbănuţe din lemn) – produse alimentare şi nealimentare;

c) platoul pieţei – produse/mărfuri industriale, produse nealimentare, produse de uz casnic şi uz gospodăresc, alimentaţie publică;

4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor: vezi cap. 2, alineat 2.:

a) mese beton încorporate în amplasamente fixe închise acoperite;

b) clădiri (căbănuţe) din lemn;

c) amplasamente fixe închise neacoperite;

d) structuri de vânzare – amplasamente fixe pentru alimentaţie publică;

6. Localizarea echipamentului de protecţie, grupurilor sanitare:

a) în incinta sediul administrativ se află echipamentul de protecţie şi grupul sanitar, precum şi celelalte servicii oferite în cadrul pieţei;

7. Localizarea reţelelor de utilităţi:

a) reţeaua electrică – asigură alimentarea cu energie electrică biroul administraţiei, W.C. public, platoul pieţei;

b) alimentare cu apă şi canalizare la reţeaua oraşului;

c) piaţa este prevăzută cu încălzirea proprie a clădirii administraţiei şi grupului social,

8. Spaţiile de depozitare a deşeurilor: spaţiu special amenajat din tablă, prevăzut cu platformă betonată, canalizare şi sursă de apă.

CAP. 4. Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului

1. Suprafaţa totală – 7.461 mp

2. Suprafaţa totală a platoului – 7.461 mp, din care suprafaţă acoperită – 2.640 mp.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieţei:

a) asfalt;

b) pavaj;

4. Enumerarea sectoarelor existente în piaţă destinate desfacerii de produse, precum şi numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector:

a) sector amplasamente fixe închise acoperite (sub copertină) – tronson I + tronson II – 293;

b) sector amplasamente fixe închise neacoperite – 66;

c) sector alimentaţie publică – 3;

d) sector căbănuţe din lemn – 16;

5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieţei: materialul din care este realizat, mărimea:

a) mese beton încorporate în structuri metalice;

b) clădiri (căbănuţe) din lemn;

CAP. 5. Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

1. Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

a) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;

b) birou administrativ;

c) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;

d) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;

e) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;

f) WC-uri publice.

2. Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieţei, conform art. 12 alin. (1) şi art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pieţei la reţeaua electrică, la reţeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la reţeaua de canalizare sau fose septice, la reţeaua de gaz.

CAP. 6. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei

Drepturile:

1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;

2. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

3. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;

4. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei;

Obligaţiile:

1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;

3. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;

4. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;

5. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

6. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

7. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia;

8. să respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

9. să nu săvârşească acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.

CAP. 7. Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor publice locale;

2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;

3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;

4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;

5. sprijină organele de control autorizate;

6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;

7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;

8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

9. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;

10. ia măsuri de sancţionare a celor care nu respectă prevederile prezentului, inclusiv măsura interdicţiei de a desfăşura activitate comercială în perimetrul pieţelor, pe perioadă limitată de timp;

11. ia măsuri de evacuare forţată din perimetrul pieţelor a celor care nu respectă ordinea şi liniştea publică, care în mod frecvent săvârşesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoacă indignarea cetăţenilor ori lezează demnitatea şi onoarea acestora.

Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.,

Administrator,
Ujica Valer

ptr Şef serviciu pieţe,
Dr. Milasan Petru Cristian

logo aip