Piața Dacia

TIRGU MURES
str. Brasovului, nr. 2/A
tel. 0265 – 250241


REGULAMENT-CADRU pentru funcţionarea PIEŢEI DACIA

CAP. 1. Prevederi generale

1. Denumirea pieţei: Piaţa DACIA;

2. Amplasarea pieţei: str. Braşovului, nr. 2/A;

3. Denumirea administratorului pieţei: referent piaţă – Rusu Ana;

4. Hotărârea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pieţei şi a specificului acesteia;

5. Aviz de funcţionare nr. 8263/21.06.2011 acordat de autoritatea publică locală Primăria Tg. Mureş;

CAP. 2. Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate

1. Tipul pieţei: piaţa agro – alimentară;

2. Natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează:

a) legume şi fructe

b) de uz gospodăresc

c) alimentare

d) nealimentare

e) flori

3. Periodicitatea pieţei: permanent

4.Orarul de funcţionare: se stabileşte prin dispoziţia directorului societăţii, cu respectarea reglementărilor legale.

CAP. 3. Planul pieţei

1. Căi principale de acces în zonă: str. Tudor Vladimirescu, str. Vulturilor, str. Braşovului;

2. Spaţii de parcare: nu există parcare proprie;

3. Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare;

a) producători agricoli – hală acoperită;

b) produse de uz gospodăresc – hală acoperită;

c) produse alimentare – chioşcuri modernizate şi spaţii comerciale;

d) produse nealimentare – chioşcuri modernizate şi spaţii comerciale;

e) flori – hală acoperită.

4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi de alimentaţie publică:

a) mese din fibra de sticla;

b) chioşcuri modernizate;

c) spaţii comerciale în clădirea administrativă;

d) hala pentru produse lactate;

6. Amplasarea halelor:

a) hala de lactate – în clădirea administrativă;

b) hala acoperită (pe platoul pieţei – platforma pieţei) pe structură metalică şi acoperiş din fibră de sticlă

7. Localizarea cântarului pieţei, spaţiului de închiriere a cântarelor şi echipamentului de protecţie, grupurilor sanitare:

a) în faţa sediul administrativ – cântar detecto;

b) magazia de câtare – în sediu administrativ;

c) în incinta clădirii pieţei se află echipamentul de protecţie şi grupul sanitar, precum şi celelalte servicii oferite în cadrul pieţei;

8. Localizarea reţelelor de utilităţi:

a) reţeaua electrică – asigură alimentarea cu energie electrică biroul administraţiei, magazia de cântare, hala agroalimetară, W.C. public platoului pieţei;

b) alimentare cu apă şi canalizare la reţeaua oraşului;

c) piaţa este prevăzută cu încălzirea centrală a clădirii administraţiei, grup social,

d) există spălător legume fructe, ţâşnitori de apă – în hala acoperită.

9. Spaţiile de depozitare a deşeurilor: spaţiu special amenajat din cărămidă, prevăzut cu platformă betonată, canalizare şi sursă de apă.

CAP. 4. Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului

1. Suprafaţa totală – 1.184 mp

2. Suprafaţa totală a platoului – 1.184 mp, din care suprafaţă acoperită – 600 mp.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieţei: asfalt;

4. Enumerarea sectoarelor existente în piaţă destinate desfacerii de produse, precum şi numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector:

a) sector persoane autorizate – legume, fructe – 22 mese;

b) sector producători agricoli – legume, fructe, flori – 48 mese;

c) sector lactate – 3 vitrine frigorifice + 1 masa cu vitrina , blat aluminiu

d) sector produse alimentare şi nealimentare – 10 chioşcuri şi 4 spaţii comerciale;

5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieţei: materialul din care este realizat, mărimea:

a) mese de fibra de sticla- pe platoul pieţei;

b) pardoseala prevăzută cu gresie şi pereţii de faianţă – în hala de lactate, grup social;

CAP. 5 Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

1. Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

a) spaţii pentru depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor;

b) spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a echipamentelor de protecţie;

c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

d) bazine compartimentate pentru spălarea legumelor şi fructelor;

e) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;

f) birou administrativ;

g) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;

h) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;

i) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;

j) WC-uri publice.

2. Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieţei, conform art. 12 alin. (1) şi art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pieţei la reţeaua electrică, la reţeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la reţeaua de canalizare sau fose septice şi europubele închise pentru colectare deşeuri, la reţeaua de gaz, salubrizarea zilnică a perimetrului pieţei.

CAP. 6 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei

Drepturile:

1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;

2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic;

3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;

4. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;

6. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei

Obligaţiile:

1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;

3. etalarea instrumentelor de măsură;

4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;

5. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;

6. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;

7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia;

10. să respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

11. să nu săvârşească acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.

CAP. 7 Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor publice locale;

2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;

3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;

4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;

5. sprijină organele de control autorizate;

6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;

7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;

8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;

10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;

11. asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor;

12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

13. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;

14. asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei;

15. ia măsuri de sancţionare a celor care nu respectă prevederile prezentului, inclusiv măsura interdicţiei de a desfăşura activitate comercială în perimetrul pieţelor, pe perioadă limitată de timp;

16. ia măsuri de evacuare forţată din perimetrul pieţelor a celor care nu respectă ordinea şi liniştea publică, care în mod frecvent săvârşesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoacă indignarea cetăţenilor ori lezează demnitatea şi onoarea acestora.

Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.,

Administrator,
Ujica Valer

ptr Şef serviciu pieţe,
Dr. Milasan Petru Cristian

logo aip