Piața de Vechituri

TIRGU MURES
str. Călăraşilor, nr. 107
tel. 0265 – 250225, 0265-250221


REGULAMENT-CADRU pentru funcţionarea PIEŢEI VECHITURI

CAP. 1. Prevederi generale

1. Denumirea pieţei: Piaţa de Vechituri;

2. Amplasarea pieţei: str. Calarasilor, nr. 107;

3. Denumirea administratorului pieţei: referent – Pop Ioan;

4. Hotărârea AGA nr. 5/28.07.2011, privind localizarea pieţei şi a specificului acesteia;

5. Aviz de funcţionare nr. 8264/21.06.2011 acordat de autoritatea publică locală Primăria Tg. Mureş;

CAP. 2. Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate

1. Tipul pieţei: talcioc

2. Natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează:

a) produse/mărfuri industriale diverse – noi şi uzate;

b) produse de uz casnic şi uz gospodăresc;

c) piese de schimb şi accesorii auto;

3. Periodicitatea pieţei: săptămânal, în ziua de Duminică;

4. Orarul de funcţionare: se stabileşte prin dispoziţia administratorului societăţii, cu respectarea reglementărilor legale.

CAP. 3. Planul pieţei

1. Căi principale de acces în zonă: str.Calarasilor, str. Tamas Erno

2. Spaţii de parcare: nu există parcare proprie;

3. Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare;

a) platoul pieţei – produse/mărfuri industriale noi şi uzate, produse de uz casnic şi uz gospodăresc,

b) rulote mobile – alimentaţie publică;

4. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare: vezi cap. 3, alineat 1.

5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor: vezi cap. 2, alineat 2.:

a) platou piaţă – beton si piatra;

6. Localizarea echipamentului de protecţie, grupurilor sanitare:

a) în incinta clădirii administrative se află echipamentul de protecţie şi grupul sanitar, precum şi celelalte servicii oferite în cadrul pieţei;

7. Localizarea reţelelor de utilităţi:

a) reţeaua electrică, asigură alimentarea cu energie electrică a biroului administraţiei, W.C. public, platoul pieţei;

b) alimentare cu apă şi canalizare la reţeaua oraşului;

c) piaţa este prevăzută cu încălzirea proprie a clădirii administraţiei,

8. Spaţiile de depozitare a deşeurilor: containere metalice din tablă;

CAP. 4. Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului

1. Suprafaţa totală – 23000 mp

2. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieţei:

a) asfalt;

b) beton;

c) piatră

CAP. 5. Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

1. Serviciile prestate utilizatorilor pieţei:

a) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;

b) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;

c) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;

d) WC-uri publice.

2. Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în piaţă, cf. art. 12 alin. (1), art. 13 din H.G. nr. 348/2004;

3. Racordarea pieţei la reţeaua electrică, la reţeaua de apă, la reţeaua de canalizare.

CAP. 6. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei

Drepturile:

1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;

2. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

3. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei;

4. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei;

Obligaţiile:

1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;

3. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;

4. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul;

5. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

6. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

7. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia;

8. să respecte prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

9. să nu săvârşească acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora.

CAP. 7. Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei

Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre avizare autorităţilor publice locale;

2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;

3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;

4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;

5. sprijină organele de control autorizate;

6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;

7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;

8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

9. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;

10. ia măsuri de sancţionare a celor care nu respectă prevederile prezentului, inclusiv măsura interdicţiei de a desfăşura activitate comercială în perimetrul pieţelor, pe perioadă limitată de timp;

11. ia măsuri de evacuare forţată din perimetrul pieţelor a celor care nu respectă ordinea şi liniştea publică, care în mod frecvent săvârşesc acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, sau provoacă indignarea cetăţenilor ori lezează demnitatea şi onoarea acestora.

Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.,

Administrator,
Ujica Valer

ptr Şef serviciu pieţe,
Dr. Milasan Petru Cristian

logo aip