1. H.G. nr. 348/2004 privind privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

2. H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările și completările ulterioare;

3. O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

4. H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (prevederile referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor);

6. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr 53 / 2003 privind Codul muncii, republicată;

8. Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificările ulterioare;

9. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările completările și completările ulterioare;

11. Codul de procedură civilă cu modificările și completările ulterioare – Legea nr. 202/2010 și Legea nr. 71/2011;

12. Managementul calității – Standard ISO 9001: 2008.

Comisia de examinare
Director,
ec. Filimon Vasile