Prin prezenta, Vă facem cunoscut faptul că, în conformitate cu prevederile art. 284 coroborate cu prevederile art. 282 – 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art. 65, alin. (16) din cuprisul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL: „a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi,” beneficiază de scutire de taxe pentru folosința meselor din centrele publice de desfacere. În consecință, categoriilor de utilizatori care nu se încadrează în dispozițiile arătate (ex. certificat de invaliditate, pensionar, persoana care beneficiază de șomaj, însoțitori, etc. ) nu pot fi scutite de plata taxelor aferente utilizării temporare a locurilor publice de desfacere. Pentru a beneficia de scutirea de taxă, persoanele îndreptățite se adresează obligatoriu cu o cerere în acest sens, însoțită de actele care dovedesc calitatea de veteran sau beneficiar al DL. 118/1990, la sediul societății din Piața Cuza Vodă, în vederea eliberării adeverinței necesare desfășurării activității.

Cu respect,
Administrator,
Pavel DUMITRU