Aducem la cunoştinţa publică că în data de 22 SEPTEMBRIE 2016, ORA 10,00 se vinde în Târgu Mureş,la sediul S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L. din str. Cuza Vodă, nr. 89, judeţul Mureş, prin licitaţie publică bunurile mobile – un număr de 590 buc. Poşete, genţi de damă, genţi de voiaj, aflate în stare second –hand , proprietatea debitoarei S.C. RIM S.R.L., C.I.F. 13188560, J26/383/2000, la preţul de, după cum urmează: – Genţi de voiaj – 20 buc – 110 lei/buc., T.V.A. inclus, – Rucsac şi genţi de damă – 20 buc – 90 lei/TVA inclus, – Poşete – 550 buc. – 52 lei/buc. TVA inclus, Preţ de pornire al licitaţiei stabilit conform art. 758 alin. (1) C. pr. Civ. Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului urmărit să anunţe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege. Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere bunul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Poate participa la licitaţie orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, capacitate să dobândească bunul ce se vinde şi care până la termenul stabilit pentru vânzare a consemnat la C.E.C. sau la orice instituţie bancară, la dispoziţia executorului judecătoresc , o cauţiune reprezentând cel puţin 10% din preţul de începere al licitaţiei. Preţul de începere al licitaţiei este de: – 110 lei/buc. , TVA inclus – Genţi de voiaj – 20 buc., – 90 lei/buc., TVA inclus – Rucsac şi genţi de damă – 20 buc., – 52 lei/buc., TVA inclus – Poşete – 550 buc., Dovada consemnării cauţiunii se ataşează ofertei de cumpărare. Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu au obligaţia de a depune garanţia de mai sus menţionată, iar aceştia nu pot nici personal nici prin persoane interpuse să adjudece bubul oferit spre vânzare la un preţ mai mic de 75% din preţul stabilit potrivit art. 758 alin. (1) sau (3) C.pr.civ. De asemenea debitorii urmăriţi nu vor putea fi adjudecatari, nici personal , nici prin persoană interpusă. Prezenta publicaţie se comunică creditoarei, debitoarei şi se va aduce la cunoştinţa publicului printr-un ziar de circulaţie locală, precum şi în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunului supus executării silite.

Pentru relaţii suplimentare tel: 0265-267098, executor judecătoresc Maria – Cristina Giunca.